2019-11-11 17:36Senaste nytt

Nr 28, december 2019

Skolforskningsportalens startsida visas på en mobilskärm

Läs, lyssna och inspireras

Välkommen till Skolforskningsportalen – ett verktyg som gör forskningen tillgänglig.

Här har vi samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor för alla verksamma i skolan och förskolan att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar. Materialet ger lärare och förskollärare tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

– Jag är väldigt glad att vi i dag kan presentera Skolforskningsportalen, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör. Portalen ger lärare och förskollärare tillgång till våra forskningssammanställningar på ett förhoppningsvis ännu mer intresseväckande sätt än tidigare.

Den kunskap som forskningen bidrar med är viktig för att utveckla undervisningen i förskola och skola. Skolforskningsportalen är en plats som gör forskningen tillgänglig och har som mål att inspirera till att öka den praktiska användningen av våra forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

– En annan nyhet är våra kommenterade översikter, Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, där vi erbjuder skolans verksamma ett lättillgängligt sätt att få kunskap om forskningsöversikter med hög kvalitet och relevans gjorda av internationella aktörer, säger Camilo von Greiff. – Med dessa nyheter genomförda kan vi blicka tillbaka på myndighetens mest produktiva år hittills och vi sneglar redan framåt på nästa år då vi kommer fortsätta utveckla verksamheten, fortsätter han.

Upptäck Skolforskningsportalen!

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

 

 

Nya publikationer

Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter för att ta tillvara och sprida vetenskaplig kunskap, till nytta för de verksamma inom svensk förskola och skola.

Vi sammanfattar och kommenterar översikterna utifrån ett svenskt perspektiv. Vi riktar oss främst till förskollärare och lärare men även till lärarutbildningen, skolledare och andra verksamma inom skolväsendet som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund.

De två första sammanfattade och kommenterade översikterna ger kunskaper om hur lärare kan ge stöd när elever arbetar med undersökningar. De ger även kunskap om olika typer av vägledning som lärare kan använda när elever arbetar undersökande.

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar finns att läsa och hämta som pdf på vår webbplats och i Skolforskningsportalen.

 

Systematiska översikter

Arbetsgången för en systematisk översikt

Systematisk översikt på g

Arbetet med den nya systematiska översikten Lärares ledarskap för att främja studiero har inletts.

Studiero är en förutsättning för en positiv lärandemiljö och översikten syftar till att sammanställa forskning kring arbetssätt för att främja studiero. Lärares ledarskap i klassrummet är en komplex uppgift som innefattar bland annat relationsskapande, upprätthållande av normer och tydliggörande av förväntningar.

Rapporter från OECD och Skolinspektionen har pekat på utmaningar vad gäller just studiero och Skolforskningsinstitutets egen behovsinventering har identifierat ett behov av ökad kunskap i ämnet.

Läs mer och följ arbetet med översikten om studiero.

Läs också om de ytterligare fyra systematiska översikter som vi arbetar med för närvarande.

 

Publicerade systematiska översikter

Beställ översikterna

Översikterna kan beställas kostnadsfritt i tryckt format via länkarna nedan. Behöver du fler än 9 exemplar, mejla din beställning till info@skolfi.se

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Feedback i skrivundervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Individanpassad vuxenundervisning

 

Följ och gilla oss

Du har väl inte missat att vi finns på Facebook? Följ oss där och ta del av vår verksamhet!

Juletid

Vi önskar nyhetsbrevets läsare god jul och gott nytt år

 

Under helgerna har vi begränsad bemanning på kansliet.

Kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se.

Här finns övriga kontaktuppgifter.

 


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund