2020-06-18 14:04Senaste nytt

Nr 32, juni 2020

Midsommarblomster

Foto: Thomas Adolfsén, Scandinav Bildbyrå

Sommartips: lyssna på Skolforskningspodden

Du har väl inte missat Skolforskningspodden, vår podd om forskning, undervisning och lärande?

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen. Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller de forskningsprojekt som beviljats bidrag från oss.

Här finns poddavsnitten, trevlig sommarlyssning!

Systematiska översikter

Systematisk översikt om fritidshem

Arbetet med den systematiska översikten Meningsfull fritid för elevers utveckling och lärande i fritidshem har nyligen inletts. Fritidshemmets uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Lärandet ska vara upplevelsebaserat och grupporienterad samt ska utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Rapporter från skolmyndigheter har pekat på att fritidshemmen inte lever upp till kvalitetskraven och att det finns behov att tydliggöra och stärka fritidshemmets uppdrag och roll i elevers utveckling och lärande. Hur fritidshemslärare kan arbeta för att skapa goda förutsättningar för utveckling, lärande och socialisation samt erbjuda meningsfull fritid är översiktens övergripande fråga.

Meningsfull fritid för elevers utveckling och lärande i fritidshem

Vi arbetar med flera systematiska översikter parallellt

Just nu pågår arbetet med sex systematiska översikter. Innan vi påbörjar arbetet med en ny forskningssammanställning gör vi omfattande behovsinventeringar för att få svar på vilken kunskap som efterfrågas och vilka utmaningar som är aktuella i förskolan och skolan i dag.

Översikterna baseras oftast på forskningsstudier inom ramen för ett visst skolämne, vissa årskurser och specifika undervisningsmoment.

Pågående systematiska översikter

Läs, lyssna och inspireras

Skolforskningsportalen är en webbplats som riktar sig till de verksamma i förskolan och skolan. Här har vi samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka och utforska våra forskningssammanställningar.

Målet med portalen är att inspirera till att öka den praktiska användningen av forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

I portalen kan du läsa flera artiklar om hur lärare, förskollärare och andra verksamma inom skolan använder våra systematiska översikter.

Forskning - hur kan den användas?

Vi har pratat med två matematikutvecklare för att få veta mer om hur de använder våra forskningssammanställningar.

Läs artikeln i Skolforskningsportalen

Utveckla språk och skrivande

Vi ville veta mer om hur våra forskningssammanställningar kan användas i arbetet med att stötta lärare, när de arbetar med att utveckla språk och skrivande.

Läs artikeln i Skolforskningsportalen

Var med och påverka

Vilka praktiknära frågor vill du se en systematisk översikt om?

Förslaget som du skickar in kommer att vara ett av flera underlag i våra pågående behovsinventeringar.

Välkommen att föreslå en fråga!

Distansundervisning

Att lära på avstånd

I serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar har vi publicerat en ny rapport: Att lära på avstånd. Det är en sammanfattning och kommentar av en forskningsöversikt som tagits fram av Education Endowment Foundation (EEF).

Ett huvudresultat från forskningsöversikten är att kvaliteten i undervisning är viktigare än hur lektioner förmedlas. Coronapandemin gör att elever förväntas studera på avstånd, vilket inte ska förväxlas med självstudier. Flera studier betonar betydelsen av att skapa förutsättningar för elever att interagera med och stödja varandra.

Att lära på avstånd, läs rapporten i fulltext

Education Endowment Foundation (EEF)

Poddavsnitt

I Skolforskningspoddens avsnitt pratar vi om distansundervisning och Att lära på avstånd.

Både den internationella översikten och rapporten Att lära på avstånd är framtagna som stöd för lärare under coronapandemin, men det är viktigt att poängtera att studierna som ingår är gjorda före epidemins utbrott. Detta innebär att resultaten kan vara intressanta även i ett längre perspektiv, när vi inte längre befinner oss i en krissituation.

Gäster i podden är Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande, KTH och Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Skolforskningspodden

För förskolan

Inga vattentäta skott mellan lek och undervisning

Hur används en systematisk översikt i förskolans verksamhet?

Vi har pratat med några personer som har tagit del av resultaten i forskningssammanställningen Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor för att få veta mer om deras konkreta arbete.

Läs artikeln i Skolforskningsportalen. Där finns också mer material som kan inspirera till att lära mer om våra forskningssammanställningar.

Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap

Arbetet med den systematiska översikten Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap är i full gång, med beräknad publicering under första kvartalet 2021.

Lek är grunden för utveckling och lärande i förskolan. Men även utforskande, undersökande och experimenterande aktiviteter är viktiga delar av förskolans didaktik. Det är speciellt motiverat att fokusera på detta då själva undersökandet också kan ses som en viktig del av det naturvetenskapliga kunskapsområdet.

Pågående systematisk översikt om förskolan

Trevlig sommar!

Under juli månad har vi begränsad bemanning på kansliet.

Kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se

Här finns övriga kontaktuppgifter.

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.