2020-09-22 07:10Senaste nytt

Nr 33, september 2020

Forskare i labb

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

I dag publicerar Skolforskningsinstitutet en systematisk översikt om laborationer i naturvetenskapsundervisningen.

Översiktens resultat beskriver både möjligheter och utmaningar med elevers laborationer och laborationsundervisningen. Resultaten delas upp i tre övergripande målområden: att lära sig naturvetenskap, att lära sig utföra naturvetenskap och att lära sig om naturvetenskap.

– Laborationer är ett centralt och viktigt inslag i naturvetenskapsundervisningen. Att göra laborationer är ett sätt för eleverna att både fördjupa sina kunskaper i ämnena och lära sig att undersöka, säger Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Det finns en efterfrågan hos lärare efter mer kunskap om hur man kan använda laborationer i olika syften och hur laborationsundervisningen kan utvecklas.

– Genom att lärarna ökar sin kunskap inom området, kan eleverna i förlängningen lära sig mer. En utvecklad laborationsundervisning kan stärka elevernas kunskapsresultat i de naturvetenskapliga ämnena och fördjupa deras förståelse av naturvetenskapliga arbetsmetoder, säger Johan Wallin.

Laborationer används också i syfte att väcka fascination för naturen och elevers nyfikenhet på att undersöka sin omvärld.

– Den här systematiska översikten är institutets första om laborationer och det känns tillfredsställande att vi därmed har kunnat belysa forskning inom detta viktiga område, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns artiklar, filmer, diskussionsfrågor och annat material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar i undervisningen.

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

En ny rapport presenterar forskning som visar att lärar- och elevcentrerad undervisning inte ska betraktas som två ytterligheter som lärare måste välja mellan. Undervisning av hög kvalitet kännetecknas snarare av lärarens väl avvägda blandning av de två perspektiven.

Det är vår förhoppning att forskningsöversikten kan bidra till en mer nyanserad allmän debatt om elev- och lärarcentreringens förtjänster och brister i relation till undervisning. Men framför allt hoppas vi att skolans verksamma kan ha nytta av forskningsöversikten som ett underlag i kollegiala diskussioner om undervisningens kvalitet, i relation till när det som lärare kan vara lämpligt att agera mer eller mindre lärar- och elevcentrerat.

Läs även vår debattartikel på DN Debatt om de två perspektiven lärarcentrerad och elevcentrerad på undervisning.

Lärarens roll och vägledning

Två tidigare rapporter i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar berör också undervisning med olika grader av lärarcentrering.

Lärarens roll när elever arbetar undersökande. Rapporten bidrar med kunskaper om aktiva undervisningsstrategier för ett i grunden elevcentrerat arbetssätt.

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik. Rapporten visar bland annat att både lärar- och elevcentrerad undervisning kan ge effekt.

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Två systematiska översikter publiceras i höst

* En tillgänglig lärmiljö för alla inom ämnet idrott och hälsa – med fokus på det sociala samspelet.

Översikten syftar till att svara på frågan: hur kan undervisningen i idrott och hälsa utformas så att elever, som möter svårigheter i det sociala samspelet, ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande?

* Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap.

Forskningssammanställningen utgår från frågeställningen: hur kan undervisning i samhällskunskap stärka elevers förmåga till kritiskt tänkande och källkritik?

Pågående systematiska översikter

När elever utforskar matematiska problem tillsammans

Vi ville veta mer om hur våra forskningssammanställningar används. Här är ett svar som i fick:

– Jag har utvecklat mitt arbete som lärare. Och det har lyft hela arbetslaget genom diskussioner. Vi har haft forskningssammanställningen om dialog i matten som underlag för kollegialt lärande och de diskussionerna lyfter också undervisningen.

Läs artikeln på Skolforskningsportalen. Innehållet baseras på den systematiska översikten Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns mer material som kan inspirera till att utforska och arbeta med forskningssammanställningar.

Feedback i skrivundervisningen

När i skrivprocessen fungerar feedback bäst, och vad bör lärare uppmärksamma för att främja elevers skrivutveckling? Vi diskuterar hur lärare kan använda översiktens resultat såväl i klassrummet som under ämneslagsträffar.

Gäster i poddavsnittet är Johan Samuelsson, docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet, och Kristina Nygren, gymnasielärare i svenska och kommunikation vid Hagagymnasiet i Norrköping.

Lyssna på poddavsnittet och läs den systematiska översikten

Guldlänken 2020 till Skola Hemma

Skola Hemma är vinnare av Guldlänken!

Samarbetsprojektet Skola Hemma är ett stöd för skolor för att hantera konsekvenserna av coronapandemin. På webbplatsen finns information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin.

Skola Hemma är ett samarbete mellan Skolverket, RISE, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen, Prinsparets Stiftelse och Myndigheten för yrkeshögskolan. Webbplatsen skolahemma.se bemannas och driftas av RISE.

Innovationspriset Guldlänken 2020

Forskartorget på digitala Bokmässan

Forskartorgets scensamtal sänds i år på Bokmässan Play och på forskartorget.se.

På fredag 25 september kl. 10.30 presenterar vi aktuell forskning om lärarcentrering och elevcentrering i samspel. Forskningsresultaten baseras på analyser av klassrumspraktiker och processer och bidrar med kunskap som kan nyansera den pågående debatten.

På scenen samtalar Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet och Åsa Hirsh, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, om forskningsresultaten.

Rapporten Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.