2020-12-15 14:37Senaste nytt

Nr 36, december 2020

Tre personer arbetar med dator och anteckningsblock

Ny systematisk översikt i dag

Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap

Skolan har ett viktigt uppdrag att stärka elevers kritiska tänkande kring samhällsfrågor. För att lyckas med detta behöver lärare få tillgång till forskning om hur undervisningen inom detta område bäst utformas i praktiken.

– Det är väldigt roligt att kunna presentera en forskningssammanställning om hur undervisning kan utformas för att i praktiken stärka olika delar av elevers kritiska tänkande, säger Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. I studierna som ingår i översikten undersöks hur undervisningens utformning kan påverka elevers lärande och möjligheter att utveckla de förmågor som ingår i kritiskt tänkande.

– Att kunna tänka kritiskt i samhällskunskap innebär att eleverna utvecklar sin källkritiska förmåga, analytiska förmåga, självreflekterande förmåga och argumentationsförmåga, fortsätter Pontus Wallin.

Översikten presenterar forskningsresultat som lärare kan använda som inspiration för att utforma undervisning för att stärka elevers kritiska tänkande i samhällskunskap.

- Min förhoppning är att översikten kan utgöra ett viktigt underlag när verksamma kollegialt diskuterar metoder och arbetssätt i undervisningen och i kompetensutvecklingsinsatser, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Systematiska översikter

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

I denna översikt sammanställs forskning om hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet.

Översikten fokuserar på elever från grundskolans årskurs 1 t.o.m. gymnasieskolans sista år.

På skolforskningsportalen.se finns översikten att läsa i sin helhet. Där finns också artiklar, diskussionsfrågor och annat material som kan inspirera till använda våra forskningssammanställningar.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om laborationer inom biologi-, fysik- och kemiundervisningen. Med laborationer avser vi praktiska undersökningar som inkluderar att elever får observera reella objekt.

Översikten fokuserar på elever i grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.

Läs på skolforskningsportalen.se om vad du kan använda en systematisk översikt till - läs, lyssna och inspireras!

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

På Forskartorget, på digitala Bokmässan, presenterade vi en ny rapport i serien som sammanfattar och kommenterar av andra redan utgivna forskningssammanställningar om undervisning. Här kan du se den inspelade presentationen.

I En skala som verktyg berättar en lärare om sina reflektioner på rapporten, läs artikeln här.

Ladda ner rapporten om lärar- och elevcentrerad undervisning här.

Forskningsfinansiering

Nytt lärande genom animerad kemi

Forskningsprojektet om digitala animationer för kemiundervisningen i grundskolans år 3 och 4 har nyligen avslutats. Projektet fick bidrag för en period över tre år vid vår utlysning av forskningsbidrag 2016.

I studien har forskargruppen, bestående av forskare, lärare och rektor, bland annat utformat och genomfört undervisning om egenskaper hos luft. Eleverna har lärt sig att beskriva det som sker med egna ord, se deras film om hur luftmolekylerna rör sig.

Slutrapporten Animerad kemi: Elever i grundskolans tidiga år förklarar kemiska samband finns att ladda ner från DiVA

Trevlig helg!
Vi önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år

Under helgerna har vi begränsad bemanning på kansliet. Kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se. Här finns övriga kontaktuppgifter.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.