2021-02-09 12:00Senaste nytt

Nr 37, februari 2021

Kramar snöboll med röda vantar

Lärare har en nyckelroll för att utveckla elevers källkritik

Skolan har ett viktigt uppdrag att stärka elevers kritiska tänkande. I takt med skolans digitalisering finns det även behov av att stärka elevers källkritik i mötet med olika typer av digital information. Lärare i samhällskunskap har en speciellt viktig uppgift i arbetet med elevers kritiska tänkande och källkritik i relation till samhällsfrågor.

För att lyckas med uppgiften behöver lärare få tillgång till forskning om hur undervisning bäst kan utformas i praktiken. Skolforskningsinstitutet har nyligen presenterat en systematisk översikt om hur lärare i samhällskunskap kan stärka elevers kritiska tänkande och källkritik i samhällsfrågor. I studierna som utgör underlag för översikten beskrivs några särskilt viktiga aspekter av undervisningen som har betydelse för att elever ska utveckla förmågor att tänka kritiskt och bedriva god källkritik i samhällskunskap.

Läs mer

Lärare har en nyckelroll för att utveckla elevers källkritik

Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap

9 februari arrangeras #SaferInternetDay2021, ett EU-initiativ för att främja ett säkrare internet med särskilt fokus på barn och unga.

Forskningsfinansiering

Utlysning av forskningsbidrag 2021

Skolforskningsinstitutets anslag för forskningsbidrag utökas från och med 2022. Det innebär ett utökat utrymme redan för 2021 års ordinarie utlysning, med möjlighet att bevilja cirka dubbelt så många projekt som föregående år.

Just detta år finns dessutom ett utrymme för en tvåårig extra utlysning parallellt med den ordinarie treåriga utlysningen. Skolforskningsnämnden har beslutat att denna ska avse undervisning i vuxenutbildningen. Bakgrunden är att både institutet och regeringen har identifierat att det finns en brist på praktiknära forskning om undervisning i vuxenutbildningen.

– Det är roligt att institutet i år har fått finansiella möjligheter att vid sidan av den ordinarie utlysningen rikta fokus på vuxenutbildningen i en särskild utlysning, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff. – Den praktiknära forskningen inom vuxenutbildningen är ytterst begränsad och min förhoppning är att vår utlysning kan öka intresset för praktiknära forskning inom detta för samhället så viktiga område, säger Camilo von Greiff.

Utlysning av forskningsbidrag öppnar 17 mars.

Möjligheter och utmaningar

I Skolforskningspoddens avsnitt om praktiknära skolforskning träffar vi tre forskare som arbetar med projekt som finansieras av institutet.

Vi diskuterar bland annat lärares och forskares roller i praktiknära forskningsprojekt, vikten av att skapa infrastrukturer och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

Avsnittet spelades in på ett symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar i oktober 2019.

Skolforskningspodden

Forskningsprojekt 2020

Vid utlysningen 2020 beviljades fyra skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget närmare 18 miljoner kronor över en treårsperiod.

De fyra projekten presenteras utförligt på vår webbplats:

Undervisning av matematisk kommunikation

Gruppdiskussioners effekt på elevers lärande i matematik och naturvetenskap

GÄCKA - generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik i samhällskunskap, historia, biologi, psykologi och fotografisk bild

Hur kan samspel mellan språk, symboler, bilder och animeringar stötta elevers lärande av matematiska begrepp?

Forskningssammanställningar

Poddavsnitt och lunchseminarium

I senaste avsnittet av Skolforskningspodden pratar vi om en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa tillsammans med två gäster som är lärare i ämnet idrott och hälsa.

Lyssna på poddavsnittet.

På fredag, 12 februari kl. 12.00, sänder Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett digitalt lunchseminarium om idrott och hälsa i skolan och hur undervisningen kan bli mer tillgänglig för alla elever.

I webbinariet deltar projektledare, forskare, lärare, elever, företrädare för myndigheter och föreningsidrotten. Ta del av seminariet genom zoom, anmäl deltagande via SPSM:s webbplats.

Hur går det till?

Vår metod för att arbeta fram en systematisk översikt innebär sex steg där vi börjar med att ta reda på vad förskollärare och lärare behöver.

På vår webbplats Skolforskningsportalen har vi publicerat en artikelserie där du kan läsa om hur det går till.

Läs om arbetet med att ta fram forskning som svarar på frågor om undervisning, om frågeställningen, om informationssökning och om arbetet med att extrahera resultat, sammanställa dem och dra slutsatser.

Läs, lyssna och inspireras.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.