2021-03-30 07:53Senaste nytt

Nr 38, mars 2021

Pojke drar pulka

Ny systematisk översikt i dag – undervisning i förskolan

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap

Den nya systematiska översikten presenterar forskning om hur förskollärare och övrig personal i arbetslaget kan ta tillvara och utveckla barns naturvetenskapliga intresse och kunskaper.

– Det är kul att kunna presentera forskning som är så inspirerande och angelägen. Den har undersökt samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn i en rad situationer som de verksamma i förskolan kan känna igen sig i, säger Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Forskningen inspirerar till naturvetenskapligt utforskande i förskolan och visar att det inte behöver vara så krångligt. Analyser av det som sägs och görs i olika situationer på förskolan ger kunskap som kan vidga de verksammas förståelse av vad det innebär att skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande i undervisningen.

- Genom att tidigt ta vara på och utveckla barns naturvetenskapliga nyfikenhet och erfarenheter finns förhoppningen att förskolans undervisning också skulle kunna motverka det sviktande intresse för naturvetenskap som vi i dag ser högre upp i åldrarna, fortsätter Karolina Fredriksson.

Översikten kan bidra till att forskningsresultat i större utsträckning blir en del av förskolans praktik och den knyter därmed an till skollagens skrivningar om att utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund.

– Förskolans kunskapsuppdrag har under det senaste decenniet förstärkts och naturvetenskap är ett av de kunskapsområden som har lyfts fram. Därför hoppas jag att den här översikten kan stödja förskollärare i att utveckla naturvetenskaplig undervisning i förskolan, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Naturvetenskap

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Elever arbetar undersökande – naturvetenskap och matematik

Om oss

Årsredovisning för 2020 är lämnad till regeringen

Året 2020 har Skolforskningsinstitutet fortsatt att utveckla nya produkter och nya sätt att nå förskollärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet med kunskap om undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Utöver att som tidigare genomföra och publicera systematiska översikter som bygger på forskning om metoder och arbetssätt i undervisningen samt lysa ut och fördela forskningsbidrag för praktiknära skolforskning, har institutet bland annat publicerat flera rapporter i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, lanserat Skolforskningsinstitutet fördjupar, publicerat kompletterande material på skolforskningsportalen.se och lanserat Skolforskningspodden.

Årsredovisning 2020

Deklaration för en stark demokrati

Skolforskningsinstitutet har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

– Svensk förskola och skola har ett tydligt framskrivet demokratiuppdrag och vi ser i vår behovsinventering att förskolans och skolans verksamma behöver stöd i att utveckla undervisningen på detta område, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

– Därför åtar sig institutet att ta fram en eller flera forskningssammanställningar som kan hjälpa lärare att utveckla undervisning kring demokratiuppdraget och att genomföra riktade kommunikationsinsatser med denna kunskap gentemot våra primära målgrupper: förskollärare och lärare, fortsätter Camilo von Greiff.

Vår demokrati – värd att värna varje dag

Forskningsfinansiering

Utlysning av forskningsbidrag

Utlysningen öppnade 17 mars och stänger 12 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets ordinarie utlysning av forskningsbidrag är: metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Inriktning för årets extra utlysning av forskningsbidrag är: metoder och arbetssätt i undervisningen som bidrar till att vuxna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i vuxenutbildningen inom skolväsendet.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Lärarnas betydelse i den praktiknära didaktiska forskningen

Karim Hamza är universitetslektor och docent vid Stockholms universitet, och projektledare för RiskEdu II. Läs i artikeln om hur de lärare som deltar i projektet är involverade, och vad som särskiljer den praktiknära forskningen från annan didaktisk forskning.

Vilken praktiknära skolforskning kan få forskningsbidrag från oss?

Forskare och projektledare Linda Ekström berättar i filmen om Skolforskningsinstitutets forskningsprofil och vad som kännetecknar den praktiknära skolforskning som vi finansierar.

Läs, lyssna och inspireras

Skolforskningsportalen är ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i skolan och förskolan. Här finns olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka och utforska våra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar.

Upptäck Skolforskningsportalen

 

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.