2021-05-18 12:50Senaste nytt

Nr 39, maj 2021

Äng med gullvivor

Årets utlysning av forskningsbidrag

2021 års utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning stängdes 12 maj. Totalt har 94 ansökningar inkommit, 82 avser den ordinarie utlysningen och 12 avser den extra utlysningen med inriktning på vuxenutbildningen.

– Jag är glad att intresset för vår ordinarie utlysning håller i sig från föregående års höga nivå, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Institutets anslag för forskningsbidrag utökas från och med 2022, vilket innebär ett utökat utrymme redan för årets ordinarie utlysning. I år finns dessutom ett utrymme för den extra utlysningen som avser undervisning i vuxenutbildningen.

– Vårt ökade anslag till forskningsbidrag innebär att vi äntligen kan höja beviljandegraden till en mer rimlig nivå. När det gäller årets extra utlysning som avser vuxenutbildningen kan jag konstatera att den fallit väl ut med tanke på att det finns få forskare med fokus på just undervisning inom vuxenutbildningen, fortsätter Camilo von Greiff.

Beredningsprocessen av ansökningarna inleds i juni. I slutet av oktober fattar institutets vetenskapliga råd beslut om tilldelning av forskningsbidrag. Beslutet publiceras i början av november på vår webbplats www.skolfi.se och i ansökningssystemet Prisma.

Läs mer om utlysningen och arbetet med beredning och beslut.

Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

I det här poddavsnittet träffar vi tre forskare som arbetar med projekt som finansierats av Skolforskningsinstitutet.

Vi diskuterar bland annat lärares och forskares roller i praktiknära forskningsprojekt, vikten av att skapa infrastrukturer och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

Gäster är Martin Kristiansson, Camilla Björklund och Magnus Hultén.

Skolforskningspodden

Praktiknära skolforskning. Vilka möjligheter och utmaningar finns?

Systematiska forskningssammanställningar

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Vi har påbörjat arbetet med en systematisk kartläggning av forskning om SNI i undervisningen.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är komplexa tvärvetenskapliga frågor med en tydlig naturvetenskaplig komponent och där olika vägval kan påverka våra liv och miljön på olika sätt.

Undervisning om SNI syftar till att eleverna ska nå kunskap i och om naturvetenskap samtidigt som de utvecklar förmågor som gör det möjligt för dem att ta ställning och värdera olika handlingsalternativ inom det område de studerar.

Några exempel på ämnesinnehåll är frågor om energiförsörjning, genteknik och klimatförändringar.

Den systematiska kartläggningen ska bland annat beskriva vilka SNI som forskningen har uppmärksammat och hur undervisningen om dessa frågor kan utformas.

En systematisk kartläggning utgår från en bredare frågeställning än den systematiska översikten. Kartläggningen är inriktad på att kategorisera forskningen och avgränsas inte med avseende på forskningsansats eller studieupplägg.

Kartläggningar har samma krav på systematik och transparens som översikter, men har inte som mål att göra synteser av forskningsresultaten.

Läs om den systematiska kartläggningen Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

För förskolan

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Översikten ger kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning.

Den ger även vägledning till vad som kan göras med stöd av digitala lärresurser och hur undervisningen kan läggas upp för att skapa förutsättningar för barns kunskapsutveckling.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

Resultaten i översikten ger kunskap om vad som händer mellan barnen, och mellan barnen och förskolläraren i leksituationer.

Forskningen sätter ord på det som sker och ger kunskap i form av begrepp och teman som ger en bättre förståelse av hur förskolläraren kan leda lek och bedriva undervisning i förskolan.

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap

I översikten beskrivs en rad situationer i förskolan med samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn vid naturvetenskapligt utforskande.

Forskningen kan ge nya insikter om den egna undervisningen, och om vad det innebär att skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande.

 

Läs, lyssna och inspireras. På webbplatsen Skolforskningsportalen finns intervjuer, artiklar, poddavsnitt, diskussionsfrågor och annat som kan inspirera till att upptäcka och utforska forskningssammanställningarna.

Lämna förslag och påverka

Det är viktigt att forskningen kommer till nytta. Därför kan du vara med och påverka och lämna förslag på frågor och områden för oss att analysera.

Vi gör omfattande behovsinventeringar för att få svar på vilken kunskap som efterfrågas och vilka utmaningar som är aktuella för lärare och andra verksamma i dag.

Förslag som du skickar in kommer att vara ett av flera underlag i våra pågående behovsinventeringar.

Lämna dina förslag här

 

 

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund