2021-09-23 12:30Senaste nytt

Nr 42, september 2021

Björk med höstlöv

Ny systematisk forskningssammanställning om studiero i klassrummet presenteras idag

Främja studiero i klassrummet − lärares ledarskap

Resultaten från vår sammanställning visar att arbetet med att främja studiero är en komplex uppgift som kräver ett aktivt ledarskap av läraren.

Bristande studiero i svenska skolor har under de senaste åren uppmärksammats i undersökningar, i media och av andra skolmyndigheter. Vi har också i våra möten med lärare och andra verksamma i skolan mött en efterfrågan på mer kunskap om hur man skapar en god lärandemiljö och studiero.

− Mot den bakgrunden känns det angeläget att presentera forskning som kan ge lärare en ökad kunskap om arbetssätt och sätt att utöva ledarskap i klassrummet, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

Att skapa studiero i klassrummet är en ständigt pågående process. Arbetet är en integrerad del av att vara lärare och där kan en ökad kunskap om vad som kan främja studiero vara ett stöd.

− Det är min förhoppning att forskningsresultaten, tillsammans med reflektioner av behoven i det egna klassrummet, kan ge lärare inspiration till att utveckla ledarskapet i klassrummet, säger Camilo von Greiff.

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare, lärare och andra verksamma i skolan. De riktar sig också till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund.

Vi arbetar med flera olika typer av systematiska forskningssammanställningar. När myndigheten startade 2015 fokuserade vi på att ta fram systematiska översikter. Med åren har vi breddat verksamheten och då kan de systematiska översikterna ses som en underkategori till de systematiska forskningssammanställningarna, där även metaöversikter och systematiska kartläggningar ingår.

− Det glädjer mig att vi har kunnat bredda produktportföljen väsentligt på senare tid. Jag tror att våra målgrupper på detta sätt får ett ännu större utbyte av vår verksamhet, säger Skolforskningsinsitutets direktör Camilo von Greiff.

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Under vintern 2019−2020 publicerade vi de första publikationerna i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar. Här utgår vi från en befintlig forskningssammanställning av hög kvalitet som är relevant för ett svenskt sammanhang.

Skolforskningsinstitutet fördjupar

Med serien Skolforskningsinstitutet fördjupar vill vi på olika sätt stödja de verksamma i skolan och förskolan att förstå, värdera och använda forskning.

Läs, lyssna och inspireras

På webbplatsen Skolforskningsportalen kan du läsa mer om arbetet med att sammanfatta och kommentera en befintlig forskningssammanställning.

Lyssna på Skolforskningspoddens avsnitt om forskningslitteracitet och betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt, både vad gäller utvecklingsarbete och till hur forskningsresultat genereras.

Ny forskning på gång

Arbetet med en översikt om läxor har nyligen påbörjats. I översikten sammanställs studier med inriktning på hur läxor kan utformas för att främja likvärdighet för alla elevers lärande. Översikten tar upp frågor som rör olika sorters läxor för olika ämnen och årskurser.

Läs om arbetet med översikten om läxor.

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser.

Forskningsfinansiering

Animerad kemi i Skolforskningspodden

I poddavsnittet pratar vi med två forskare som har arbetat med ett av de första projekten som finansierats av Skolforskningsinstitutet: Animerad kemi, om hur elever i grundskolans tidiga år förklarar kemiska samband. Vi får också höra hur samarbetet mellan lärare och forskare i ett forskningsprojekt kan gå till, och hur det leder till lärande från två håll.

Lyssna på SkolforskningspoddenOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund