2022-02-04 11:11Senaste nytt

Nr 45, februari 2022

Blå pärlhyacinter

Kollegiala samarbeten – ny rapport publiceras i dag

Vi sammanfattar och kommenterar en internationell forskningsöversikt om lärares professionella utveckling och lärande inom ramen för kollegiala samarbeten.

Översikten ger en fördjupad förståelse för olika former av kollegiala samarbeten, och vad man kan tänka på när man ska initiera olika typer av sådana satsningar. Tre typer av kollegiala gemenskaper diskuteras: formella, deltagarorienterade med struktur, och framväxande.

Frågan om hur lärare kan utvecklas professionellt genom att lära av och med varandra, vid sidan av mer traditionell och individuell fortbildning har länge varit aktuellt i den svenska skoldebatten. Det lärande som sker i kollegiala samarbeten har ofta framhållits som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling.

I vår kommentar lyfter vi bland annat fram vikten av gemensamma diskussioner på skolor om lärares professionella utveckling, att föra samtal om vad man vill uppnå med kollegiala samarbeten i olika sammanhang. Sådana samtal är en del i det ledarskap som krävs för att kollegiala samarbeten ska fungera väl och för att uppnå en fungerande helhet.

Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten

Vad kan skolan lära av hjärnforskning?

Ny rapport i serien Skolforsknings-institutet fördjupar ger en översiktlig introduktion till hur kunskap från hjärnforskning kan ha betydelse för skolan.

Hjärnforskning bidrar med kunskap om lärandet som ett biologiskt och kognitivt fenomen som äger rum i individen. Inom forskningsområdet studeras också viktiga förutsättningar för att barn och unga ska må bra samt kunna vara koncentrerade och uppmärksamma när de deltar i undervisningen.

Rapporten är inte tänkt att ge en heltäckande beskrivning av forskningsområdet; snarare är tanken bakom rapporten att visa exempel på hjärnforskningens kunskapsbidrag och hur de kan vara till nytta för förståelsen av barns och elevers utveckling och lärande.

Läs rapporten Vad kan skolan lära av hjärnforskning?

Utlysning av forskningsbidrag 2022

Skolforskningsnämnden har beslutat om följande inriktning för årets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning:

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Årets utlysning öppnar i Prisma 16 mars kl. 14.00 och stänger 11 maj kl. 14.00. Vi uppmanar alla som tänker söka att redan nu registrera sig i Prisma.

Utlysning av forskningsbidrag 2022

Förskolan – en aktör för att skapa möjligheter och möten för nyanlända barn

I detta avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar Anne Harju, Annika Åkerblom och Sara Andersson möjligheter och utmaningar med att bedriva praktiknära forskning i förskolan – forskare och verksamma tillsammans.

Vi pratar också om lusten att lära och vikten av att involvera vårdnadshavare. Och om hur barn utvecklar sitt språk i miljöer där flera språk förekommer.

Lyssna på Skolforskningspodden

Läs om forskningsprojektet

Forskningsprojekt 2021

Skolforskningsinstitutets anslag för forskningsbidrag utökas från och med 2022. Det innebar ett utökat utrymme redan vid 2021 års ordinarie utlysning, med möjlighet att bevilja fler projekt än föregående år. Det gavs dessutom utrymme för en tvåårig extra utlysning som avser undervisning i vuxenutbildningen.

Totalt beviljades 13 skolforskningsprojekt finansiering med sammanlagt 51 miljoner kronor för åren 2022–2024.

På vår webbplats presenteras projekten utförligt.

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

I den systematiska översikten har vi sammanställt forskning som visar hur lärare med hjälp av olika förhållnings- och arbetssätt kan skapa goda förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och deras utveckling och lärande.

Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

I poddavsnittet pratar vi om vikten av ett aktivt ledarskap, betydelsen av positiva relationer och vikten av förebyggande arbete.

Vi diskuterar även hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar, i synnerhet denna metaöversikt, i arbetet.

Skolforskningspodden

Vi ses och hörs här

Skola Hemma som projekt stängdes 31 december 2021, men allt material som tagits fram under de nästan två år som arbetet pågick, finns kvar på skolahemma.se.

10 mars kl 17.00 finns vi på SciFest lärarkväll, digitalt och i Uppsala. Vi ses på mini-mässan! SciFest lärarkvällar

22–23 mars är vi på Nordiska Skolledarkongressen på Svenska Mässan i Göteborg. Välkommen till vår monter! Nordiska SkolledarkongressenOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund