2022-05-05 07:15Senaste nytt

Nr 47, maj 2022

Två flickor som klättrar i träd

Utmaningar och behov i verksamheten är utgångspunkten

Årets utlysning av forskningsbidrag stänger 11 maj kl. 14.00.

Beredningsgruppen inleder sitt arbete med att granska och bedöma ansökningarnas kvalitet efter att de formella kraven har granskats. I juni har beredningsgruppen ett kalibreringsmöte för att säkerställa en samsyn av bedömningsfaktorerna. Beredningsgruppen faställer betyg och bedömningar vid ett möte i september och i oktober fattar Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd beslut om tilldelning av forskningsbidrag.

Läs om arbetsgången och granskningskriterierna

Forskningsprofil

Det som specifikt karaktäriserar den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som professionen möter i anslutning till undervisningen.

Läs om vår forskningsprofil

Forskningssammanställningar

Pågående forskning

Just nu arbetar vi med fem systematiska forskningssammanställningar:

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser.

Läs om vår metod

Forskarintervjuer

Positiva relationer är det allra viktigaste, men inte det enda som behövs för att skapa studiero i klassrummet. Det behövs en hel palett av strategier menar Annika Lilja, en av forskarna som var med och tog fram metaöversikten om studiero i klassrummet.

För att kunna agera och påverka behöver elever lära sig att tänka om samhället och förstå hur det fungerar, säger Cecilia Arensmeier som var med och tog fram den systematiska översikten om kritiskt tänkande och källkritik.

Läs intervjuerna med forskarna och ta del av forskningens resultat på vår webbplats Skolforskningsportalen.

Skolforskningsportalen gör forskningen tillgänglig

Skolforskningsportalen är en webbplats som riktar sig till de verksamma i skolan och förskolan.

Här har vi samlat intervjuer, artiklar, diskussionsfrågor, filmer och annat som kan inspirera lärare och förskollärare till att utforska och lära sig mer om våra  forskningssammanställningar.

Målet med portalen är att inspirera till att öka den praktiska användningen av forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Skolforskningsportalen

Skolforskningspodden

Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. Nu finns två nya avsnitt att lyssna på:

Avsnitt 21 handlar om undersökande arbetssätt, lärares vägledning och olika grader av lärarstyrning.

avsnitt 20 pratar vi om hjärnforskning och varför det är relevant för verksamma inom skolan och förskolan.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund