2022-08-25 09:26Senaste nytt

Nr 49, augusti 2022

En humla på en blomma

Idag lanseras en ny systematisk forskningssammanställning – en kartläggning av undervisningsmöjligheter

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)

SNI kan beskrivas som komplexa ämnesövergripande frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen och som har en tydlig naturvetenskaplig grund. Frågorna kännetecknas även av att tänkbara lösningar kräver avvägningar med hänsyn till olika intressen och perspektiv.

– Vår kartläggning ger en samlad bild av vilka SNI som har belysts, vilka metoder och arbetssätt som har använts samt vilka mål och syften som har varit aktuella. Det är en idébank med förslag på ämnesinnehåll och arbetssätt som kan användas i undervisningen. Så med kartläggningen som grund får lärare kunskap om och inspiration för att utveckla undervisningen i SNI, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Johan Wallin.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll är ett undervisningsområde som kan upplevas svårt att navigera i. Eleverna ska kunna ta ställning i frågor som rör hälsa, miljö, energiförsörjning och teknikutveckling, och ställs inför etiska utmaningar. Ytterst handlar det även om rusta eleverna för demokratiskt deltagande inom dessa områden.

– Utifrån vår behovsinventering har vi gjort bedömningen att lärare efterfrågar mer kunskap om undervisning i SNI och mot den bakgrunden känns det angeläget att lansera en systematisk forskningssammanställning med den inriktningen, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll – en kartläggning av undervisningsmöjligheter finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Save the date!

Tisdag 4 oktober kl. 15–17 kommer vi att presentera forskningssammanställningen i samband med en workshop som Skolverket och de nationella resurscentrumen bjuder in lärare till.

Mer information kommer inom kort, håll utkik på webbplatsen skolfi.se och våra sociala kanaler.

Forskningssammanställningar

Skolforskningsportalen gör forskningen tillgänglig

Skolforskningsportalen är ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i skolan och förskolan. Där finns olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra forskningssammanställningar.

På Skolforskningsportalen kan du också läsa artiklarna om vår publikationsserie Skolforskningsinstitutet fördjupar!

Stöd för de verksamma – om att förstå, värdera och använda forskning

Vår förhoppning är att rapporterna kan tjäna som underlag för förskollärares och lärares kollegiala samtal om undervisningens kvalitet och genomförande.

Vi vet också att många av våra rapporter används på förskollärar- respektive lärarutbildningen och det tycker vi är väldigt roligt och bra.

Camilo von Greiff är direktör för Skolforskningsinstitutet och i artikeln berättar han om syftet med publikationsserien Skolforskningsinstitutet fördjupar.

Vetenskapliga teorier måste prövas och utvärderas

Resultaten från hjärnforskningen är betydelsefulla för att vi ska kunna utveckla våra hypoteser om hur lärandet fungerar. Men för att få ett vetenskapligt stöd för att någon viss metod fungerar i klassrumsundervisningen måste vi först få den prövad i ett verkligt sammanhang.

Läs mer i artikeln med Johan Wallin, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, och som har tagit fram rapporten Vad kan skolan lära av hjärnforskning?

Hur har lärare använt forskning i undervisningen?

Vad innebär det att förstå, värdera och använda forskningsresultat? Och hur kan vetenskaplig grund förstås? Det, och lärares och förskollärares erfarenheter av att använda sig av forskning, skriver vi om i rapporten Erfarenheter av att använda forskning för undervisning – tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar.

Läs mer i artikeln med Karin Stolpe, forsk-ningssekreterare på institutet som har varit med i arbetet med rapporten och undersökningen som ligger till grund för den.

Skapa trygghet för lärande

Skolverket har nyligen publicerat kunskapsöversikten Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Kunskapsöversikten vänder sig till alla som är verksamma inom skolan och finns att ladda ner som pdf på Skolverkets webbplats.

Hälsoparlamentet och studiero

Föreningen Norden har nyligen lanserat Hälsoparlamentet, en satsning på skolungdomars hälsa, delaktighet och lärande.

Studiero är ett av fokusområdena i Hälsoparlamentet. Här kan du se vår forskare Alva Appelgren berätta om hur man kan arbeta med studiero i klassrummet. På Hälsoparlamentets webbplats finns även lärarhandledningar för högstadiet och för gymnasieskolan.

Läs mer om studiero och inspireras till att använda vår forskningssammanställning Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap.

Vi ses i september

22 september kl. 13.05–13.20 på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg

Skolforskningsinstitutet presenterar en ny sammanfattning och kommentar: Att lära genom att skriva. Forskningsresultaten visar att skrivande har stor betydelse för elevers lärande i NO, SO och matematik, men skrivandets funktion och form är också viktigt för att lyckas i ämnet.

23 september kl. 9.00–15.00 på Alba Nova universitetscentrum i Stockholm

I år ses vi äntligen på ForskarFredag igen! Möt oss i lärarhörnan under forskarutställningen vid AlbaNova. Ta en paus från föredrag och utsällningar och ta en fika med oss och prata om våra systematiska forskningssamman-ställningar.

30 september–1 oktober hålls De Svenska Historiedagarna på Uppsala universitet, Biskopsgatan 3

Välkommen till vårt bokbord i utställningen och prata med oss om våra forskningssammanställningar, till exempel i skolämnet historia.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund