2022-09-22 13:00Senaste nytt

Nr 50, september 2022

Elev i klassrum som skriver på ett papper

Ny rapport om att lära genom att skriva

Idag lanserar vi en rapport som sammanfattar och kommenterar en forskningsöversikt som handlar om vilka effekter skrivande har på elevers ämneskunskaper.

Skrivuppgifter är en stor del av elevers vardag i skolan och forskningsöversiktens resultat visar att elever lär sig ämnesinnehållet bättre när de skriver om ämnet, än när de inte skriver om det.

Rapporten visar att skrivande är ett användbart verktyg för lärande i de tre ämnena NO, SO och matematik. Och bäst resultat blir det när skrivandet är en integrerad del av undervisningen och när skrivuppgiften överensstämmer med lärandemålet. Som lärare är det viktigt att göra ett medvetet val av skrivuppgiftens syfte och utformning, samt utgå från det innehåll som ska behandlas och välja en skrivuppgift som passar just det innehållet. Dessutom behöver man ha sina elever och deras olika förutsättningar i åtanke.

Forskningsöversiktens resultat är viktiga eftersom de fokuserar på skrivandets och texternas innehåll och funktion. För elever i svensk skola har det traditionellt handlat om att lära sig hantverket och att kunna skriva olika typer av texter, alltså mer om skrivandets form. Skrivande har dessutom främst behandlats i ämnena svenska och svenska som andraspråk. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper i NO, SO och matematik, jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare i Sverige.

Att lära genom att skriva – effekter på elevers ämneskunskaper i NO, SO och matematik finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.

Forskningssammanställningar

Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till

I serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar återger vi vad internationella forskningsöversikter säger. För att göra resultaten relevanta för förskollärare och lärare i Sverige kommenterar vi dem också ur ett svenskt perspektiv.

Syftet med serien är detsamma som för de systematiska forskningssammanställningar som vi tar fram på egen hand – att förse våra primära målgrupper förskollärare och lärare med forskningsresultat av hög kvalitet och relevans.

Läs mer i artikeln om hur rapporterna kan användas i ett kollegialt sammanhang, där grupper av verksamma diskuterar undervisningens innehåll och kvalitet.

Vad menar man när man pratar om kollegialt lärande?

Det handlar dels om olika former av samarbeten som kan vara mer eller mindre gynnsamma, beroende på vad man vill uppnå. Och dels handlar det om att själva lärandet i de olika konstellationerna kan ske på olika sätt.

Det är viktigt att ha en öppen och transparent kommunikation kring de kollegiala gemenskaperna och titta på hur den specifika situationen ser ut, för att kunna skapa en så gemensam målbild som möjligt för alla inblandade.

Läs mer i artikeln med Eva Bergman, projektledare för rapporten Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten.

Nyanlända i utbildning

I en nyligen publicerad rapport sammanfattar och kommenterar vi en forskningsöversikt som har studerat vilka faktorer som bidrar till ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan – individanpassning och stöttande vuxna är två av dem.

Samverkan mellan olika professioner och verksamheter som möter barnet blir därmed centralt för att skapa en så trygg miljö som möjligt.

Nyanlända i utbildning finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.

Nytt poddavsnitt om lärares forskningsanvändning

I poddavsnittet diskuterar vi lärares erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi pratar också om hur man kan vara en medveten och kritisk läsare av forskning och om vad det innebär att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap.

Skolforskningspodden

Forskningsfinansiering

Bidragsbeslut

1 november kl. 15.00 presenterar vi de forskningsprojekt som har beviljats bidrag för praktiknära skolforskning.

Presentationen hålls på Lärarnas forskningskonferens, i år på plats i Södertälje. Bidragsbesluten publiceras även på vår webbplats skolfi.se.

Vi ses!

Webbinarium om undervisning i samhällsfrågor med koppling till naturvetenskap och teknik

Tisdag 4 oktober kl. 15.00–17.00

På programmet finns presentation av vår systematiska forskningssammanställning Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll – en kartläggning av undervisningsmöjligheter samt presentation av Skolverkets resurser och SNI-modul.

De fyra resurscentrumen KRC, Bioresurs, NRCF och CETIS, samt Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) presenterar sina resurser och undervisningsmaterial.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet på Skolverkets webbplats

Leda lärande

Tisdag 11 oktober på Stockholm Waterfront

Välkommen till vårt bokbord på konferensen Leda lärande och prata om forskningsfinansiering och ta del av våra rapporter och systematiska forskningssammanställningar.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund