2023-03-16 12:30Senaste nytt

Nr 54, mars 2023

Vårblommor

Utlysning av forskningsbidrag har öppnat

Årets utlysning öppnade 15 mars och stänger 10 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

2023 års utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning

Skolforskningspodden om utlysning och fördelning av forskningsbidrag

I poddavsnittet diskuterar vi institutets forskningsprofil, vilka forskningsdesigner som är vanliga och vad som utmärker dem. Vi pratar också om lärares deltagande i forskningsprojekten, hur en ansökan kan se ut, och vem som kan ansöka om forskningsbidrag i Skolforskningsinstitutets utlysning.

Skolforskningspodden

Forskningssammanställningar

Alla elever ska få lära sig att läsa och skriva

Vi har påbörjat arbetet med en systematisk översikt om läs-, skriv- och språkundervisningen i tidiga skolår.

Det är väsentligt att skolan lyckas med att utforma en undervisning i tidiga skolår som skapar goda förutsättningar för alla elever att nå lärandemålen. Det innebär att skolan också behöver se till att elever får det stöd de behöver, och att skolan arbetar med tidiga insatser.

Läs- och skrivfärdigheter har en avgörande betydelse för elevers lärande i många skolämnen. Målet med den systematiska forskningssammanställningen är att ge lärare kunskap om hur de kan utforma och anpassa undervisningen på sätt som skapar goda förutsättningar för elevers lärande under hela skolgången.

Projektet är ett av Skolforskningsinstitutets bidrag inom ramen för ett regeringsuppdrag att tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket ta fram kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd.

Läs om forskningssammanställningen

Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus

Skolan har ett viktigt demokratiuppdrag och undervisningens utformning påverkar elevers lärande.

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger en av forskarna som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus.

Läs forskarintervjun på vår webbplats Skolforskningsportalen.

Hur lär sig unga demokrati?

Föredrag och samtal om aktuella demokratiperspektiv kopplade till skolans roll är temat för programpunkten på Vetenskapsfestivalen.

På programmet finns bland andra Skolforskningsinstitutes forskare och projektledare Pontus Wallin som presenterar resultaten från forskningssammanställningen Att lära demokrati och Konstantinos Gountas, pedagog vid Forum för levande historia, som presenterar en resursbank för demokratistärkande insatser som är under utveckling.

Vi ses torsdag 20 april kl. 16.00–17.45 på Trappscenen, Stadsbiblioteket i Göteborg.

Musikundervisning i skolan

På nätverksträffen Make Music Matter Let's Co-Net, onsdag 14 juni kl. 15.00–16.30, presenterar vi en ny systematisk forskningssammanställning om hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande.

Läs mer och anmäl dig till nätverksträffen och delta digitalt eller på plats på Linnéuniversitetet i Växjö. Välkommen!

Om oss

Årsredovisning 2022

Det gångna året kan beskrivas med ett enda ord: utåtriktat. Efter att många aktiviteter behövt ligga i träda under pandemins tidigare år har vi nu kunnat delta i seminarier, konferenser och andra fysiska möten av olika slag.

Under året har vi publicerat totalt sju rapporter i våra olika publikationsserier, lyst ut och fördelat bidrag till åtta forskningsprojekt, publicerat nya avsnitt till Skolforskningspodden och nytt material till webbplatsen Skolforskningsportalen.

– Att träffa våra målgrupper är inte bara trevligt och inspirerande. Det ökar dessutom intresset för vår verksamhet och de olika produkter som vi erbjuder. Men med uppmärksamhet och förtroende följer också ett stort ansvar att fortsätta på den inslagna vägen, med vetenskaplig kvalitet och relevans för förskolans och skolans verksamma som ständiga ledstjärnor. Det ansvaret fortsätter vi att ta när vi nu går in i det nya året 2023, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Årsredovisning 2022

Vi ses på Fritidshemsbiennalen

Fritidshemsbiennalen hålls på Högskolan i Gävle 27–28 april och har som tema Meningsfull fritid – sociala och relationella kompetenser i fokus för elevers utveckling och lärande. Välkommen till vårt bokbord och ta del av vår systematiska forskningssammanställning om fritidshem och övriga publikationer och rapporter.

Vi ses på researchED

researchED är tillbaka i Haninge där kommunen är värd. Lördag 6 maj kl. 9.00–16.00 hålls den internationella skolkonferensen på Fredrika Bremergymnasiet. Välkommen till vårt bokbord och ta del av våra rapporter och systematiska forskningssammanställningar.

Vi ses på Skolriksdag 2023

Skolriksdagen hålls 8–9 maj på Waterfront Congress Center i Stockholm och är en mötesplats för bland andra politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer. Välkommen till vår monter och prata om vår forskningsfinansiering och publikationer.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund