2024-01-24 16:45Senaste nytt

Nr 61, januari 2024

Elever och lärare i klassrum

Ny systematisk forskningssammanställning lanseras idag

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Forskningssammanställningen visar att såväl flickor som pojkar stimuleras och utvecklas av undervisning som planeras och genomförs utifrån ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete.

– Forskningsresultaten ska ses som ett stöd för lärare i arbetet med att skapa lika möjligheter och villkor för flickor och pojkar, säger Ilana Manneh, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete i konkreta undervisningssituationer kan bidra till både flickors och pojkars lärande och utveckling. Det sker genom att lärare ger eleverna möjlighet att granska könsstereotyper, vidga deras intressen och kunskaper, stärka deras självbild och självförtroende samt skapa strukturer för elevernas arbetsprocess.

– Det handlar bland annat om undervisning som bygger på diskussioner, arbete med olika material eller ändrat ämnesinnehåll och upplägg, säger Ilana Manneh.

Mot bakgrund av forskning och myndighetsrapporter som visar att dagens skola ännu inte är jämställd har vi sett att det finns ett behov av att stärka jämställdhetsarbetet i undervisningen.

– Min förhoppning är att forskningssammanställningen kan bidra till att stärka jämställdhetsarbetet genom ökad kunskap om olika sätt att utforma undervisning, säger Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör Eva Wallberg.

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen finns att läsa och ladda ner i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Kommande systematiska forskningssammanställningar

Vi arbetar med flera systematiska forskningssammanställningar parallellt och vi kommer under 2024 att publicera ytterligare tre systematiska forskningssammanställningar:

  • Skrivundervisning i tidiga skolår
  • Muntlig kommunikation i moderna språk
  • Undervisning om teknikutvecklingsprocessen inom teknikämnet

Hur går arbetet till?

Vårt arbete med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärarares och förskollärares behov av kunskap från forskning, fram till resultat och slutsatser.

Läs om vår metod för att arbeta fram en systematisk forskningssammanställning.

Forskningsfinansiering

Utlysning av forskningsbidrag

Årets utlysning öppnar i Prisma 13 mars kl. 14.00.

Skolforskningsnämnden har beslutat om följande inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Läs om 2024 års utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning.

Vi hörs och ses

I poddavsnittet pratar vi om hur man i förskolor och förskoleklass kan stödja utvecklingen i svenska språket hos barn med ett annat modersmål än svenska, och samtidigt främja social inkludering.

Rapporten Språkutveckling och social inkludering. Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.

Lyssna på Skolforskningspodden

Välkommen till vår monter på Nordiska Skolledarkongressen. Kom gärna och prata med oss om våra forskningssammanställningar och andra rapporter – för undervisning på vetenskaplig grund.

19-20 mars ses vi i monter G03:23 på Svenska Mässan i Göteborg.

Nordiska SkolledarkongressenOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund