2024-03-06 13:35Senaste nytt

Nr 62, mars 2024

Snödroppar

Forskningsbidrag för praktiknära skolforskning

Årets utlysning av forskningsbidrag öppnar i Prisma 13 mars kl. 14.00. Utlysningen stänger 8 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning är: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande. Inriktningen fokuserar det som särskiljer vår forskningsprofil.

Läs om 2024 års utlysning

Våra utlysningar sker en gång per år och projekt beviljas bidrag för som längst tre år.

Forskningen ska utgå från de utmaningar och behov som verksamma möter i anslutning till undervisningen.

Lyssna på poddavsnittet om forskning för och med lärare och förskollärare.

Finansierade forskningsprojekt 2023

Vid utlysningen 2023 beviljades åtta projekt forskningsbidrag med sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

De åtta finansierade forskningsprojekten presenteras utförligt på vår webbplats.

Forskningssammanställningar

Publicering i vetenskaplig tidskrift

Studien Teaching and learning in music education – a meta-synthesis har i dagarna publicerats i den högt rankade tidskriften Music Education Research.

Studien, som har gjorts av Cecilia Wallerstedt, Olle Zandén och Karolina Fredriksson, bygger på institutets systematiska översikt Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan.

– Det är glädjande att artikeln blivit antagen och publicerad i den vetenskapliga tidskriften. Det är en styrka för institutet att fler och fler av våra systematiska forskningssamman-ställningar bearbetas vidare och resulterar i denna typ av publicering, säger institutets vikarierande direktör Eva Wallberg.

Teaching and learning in music education – a meta-synthesis

Samspel i musikundervisningen

I Skolforskningspoddens senaste avsnitt pratar vi om musikundervisning och får ta del av resultaten i den systematiska översikten Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan, som fokuserar på interaktionen mellan lärare och elever.

Skolforskningspodden

Undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning

Vi har påbörjat arbetet med en systematisk forskningssammanställning med inriktning mot undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Syftet är att sammanställa forskning som kan bidra till att lärare och andra verksamma utvecklar sina kunskaper om hur man i undervisningen kan skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Läs om forskningssammanställningen

Läraraktiviteter om demokrati och jämställdhet på Vetenskapsfestivalen

Vi medverkar med två digitala seminarier på Vetenskapsfestivalen:

14 mars kl. 16.15–17.00: En jämställd undervisning – för bättre möjligheter för alla elever att lyckas i skolan

Medverkande: Ilana Manneh (Skolforskningsinstitutet), Fredrik Zimmerman (Högskolan i Borås) och Claes Juto (Lessebo kommun)

19 mars kl. 15.30–16.30: Hur kan skolor lyckas med det demokratistärkande arbetet?

Medverkande: Stephanie Plenty (Skolverket), Pontus Wallin (Skolforskningsinstitutet), Hugo Wester (Skolverket)

Programpunkterna är digitala och kostnadsfria. Läs mer och anmäl dig här.

Demokratistärkande undervisning

En ny rapport i publikationsserien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar kommer att publiceras 19 mars och presenteras på det digitala seminariet. Rapporten handlar om vad den senaste och samlade forskningen säger om demokratistärkande undervisning.

Återrapportering

Årsredovisning 2023

Under året har vi deltagit aktivt i både fysiska och digitala möten med flera för oss betydelsefulla aktörer att samverka med. Vi har publicerat fyra forsknings-sammanställningar och andra rapporter, lyst ut och fördelat bidrag till åtta forskningsprojekt, publicerat nya avsnitt i Skolforskningspodden och utvecklat våra webbplatser. Året bjöd på ett positivt besked om utökat förvaltningsanslag. Nya tjänster utannonserades i slutet av året och rekrytering av medarbetare pågår. Utvecklingsprojekt inom kärnverksamheten är på väg att etableras, och ett projekt om kontorslokaler har inletts.

– Vi ser det utökade anslaget som en bekräftelse på vårt unika och viktiga uppdrag och en möjlighet att öka vårt bidrag till en undervisning på vetenskaplig grund, säger institutets vikarierande direktör Eva Wallberg.

Årsredovisning 2023

Elevhälsa och stöd

Slutredovisning av skolmyndigheternas gemensamma uppdrag att ta fram kunskaps-sammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd, som gavs i regleringsbrev för 2022.

Redovisning av uppdrag

Forskningsfinansiering

Skolforskningsinstitutet har lämnat ett yttrande om Forskningsfinansierings-utredningens slutbetänkande Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation.

Skolforskningsinstitutets synpunkter

Samordning

Slutredovisning av regeringsuppdrag till skol-myndigheterna om en översyn av stöd och information via webbplatser samt om utveckling och samordning av forskningsspridning.

Redovisning av uppdrag

Skolverkets kunskapsöversikt

Bedömning för hållbart lärande är en del i arbetet med regeringsuppdraget inom områdena elevhälsa och stöd.

Bedömning för hållbart lärande

Skolforskningsinstitutets rapport Språkutveckling och social inkludering. Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass publicerades i september 2023 inom regeringsuppdraget.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund