2024-06-17 15:07Senaste nytt

Nr 64, juni 2024

Två barn och trampbilar

Lyssna på Skolforskningspodden i sommar!

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

Forskningssammanställningar

Nya forskningssammanställningar är på gång

Under våren påbörjades arbetet med en systematisk forskningssammanställning om analytisk textkompetens. I översikten sammanställs forskning inriktad mot de gymnasiegemensamma ämnena samhällskunskap, historia, religionskunskap, svenska och engelska.

Analytisk textkompetens – ämnesbaserat skrivande med fokus på utredande och resonerande texter

Nyligen inleddes arbetet med en systematisk översikt om hur lärare kan hantera och undervisa om kontroversiella frågor relaterade till religion och livsåskådning. Syftet är att sammanställa forskning som undersöker konsekvenserna av olika didaktiska handlingsalternativ.

Att hantera kontroversiella frågor – undervisning i religionskunskap

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter för att ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för verksamma inom svensk förskola och skola.

Vi sammanfattar och kommenterar översikterna utifrån ett svenskt perspektiv. Arbetet genomförs av medarbetare vid institutet i samarbete med verksamma lärare och en extern forskare med relevant ämneskompetens för översikten.

Språkutveckling och social inkludering

I rapporten uppmärksammar vi arbetssätt och insatser i förskola och förskoleklass som kan stödja utvecklingen av svenska språket hos barn med ett annat modersmål än svenska.

Läs rapporten om flerspråkiga barn i förskolan

Stöttande vuxna är viktigt

Faktorer som påverkar ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan sammanställs i en modell. Rapporten sätter erfarenheter och kunskaper i ljuset av teoretiska begrepp.

Läs lärarintervjun på Skolforskningsportalen

Kroppsligt lärande i språkundervisningen

I poddavsnittet diskuterar vi begreppet kroppsligt lärande och olika aktiviteter i undervisningen som tar sin utgångspunkt i kroppens roll, som exempelvis dramaövningar.

Skolforskningspodden, lyssna på avsnitt 36

Om demokratilärande

Hur mäter man kunskap och värderingar kopplade till demokrati? Och vilka arbetssätt i undervisningen främjar elevers demokratilärande? Lärare & Forskning ställer tre frågor till vår forskare och projektledare Pontus Wallin.

Tre frågor om demokrati

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Tid: torsdag 26 september kl. 11.35–11.50

Plats: Forskartorget på Bokmässan i Göteborg och livesänt på forskartorget.se

Under Bokmässan presenterar vi på Forskartorget aktuell forskning om hur ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete kan bidra till både flickors och pojkars lärande och utveckling.

Vår forskare och projektledare Ilana Manneh och läraren Nicklas Johansson samtalar om erfarenheter och resultat från vår systematiska forskningssammanställning Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen.

Läs forskningssammanställningen

Forskningsfinansiering

Vad händer med ansökningarna om forskningsbidrag?

Beredningen av ansökningarna har inletts och i början av juni hölls beredningsgruppens kalibreringsmöte, som fokuserade på tillämpningen av bedömningsområdena och bedömningsskalorna för ansökningarna.

Vid ett möte i september fastställer beredningsgruppen betyg och bedömningar och i oktober fattar institutets vetenskapliga råd beslut om tilldelning av forskningsbidrag. Beslutet publiceras på vår webbplats skolfi.se och i ansökningssystemet Prisma.

Här kan du se hur beredningsprocessen går till

Forskningsprofil

Det som specifikt karaktäriserar den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som professionen möter i anslutning till undervisningen.

Läs om vår forskningsprofil

Skolforskningsinstitutet på Bokmässan

I år finns Skolforskningsinstitutet på Skolgården, som är ett samarbete mellan alla skolmyndigheter. I montern kommer det att finnas representanter från alla myndigheter och en scen där vi kommer att hålla gemensamma och enskilda seminarier.

Besök oss i monter C04:32 och delta i våra seminarier på Bokmässan i Göteborg den 26–29 september.

Läs om Skolgården

Trevlig sommar!

Under juli månad har vi begränsad bemanning på kansliet. Kontakta oss enklast via mejl: info@skolfi.se

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund