2024-01-24 13:24Pressmeddelande

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Elever ges möjligheter att granska könsstereotyper

Ny systematisk forskningssammanställning lanseras idag

Forskningssammanställningen visar att såväl flickor som pojkar stimuleras och utvecklas av undervisning som planeras och genomförs utifrån ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete.

– Forskningsresultaten ska ses som ett stöd för lärare i arbetet med att skapa lika möjligheter och villkor för flickor och pojkar, säger Ilana Manneh, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete i konkreta undervisningssituationer kan bidra till både flickors och pojkars lärande och utveckling. Det sker genom att lärare ger eleverna möjlighet att granska könsstereotyper, vidga deras intressen och kunskaper, stärka deras självbild och självförtroende samt skapa strukturer för elevernas arbetsprocess.

– Det handlar bland annat om undervisning som bygger på diskussioner, arbete med olika material eller ändrat ämnesinnehåll och upplägg, säger Ilana Manneh.

Mot bakgrund av forskning och myndighetsrapporter som visar att dagens skola ännu inte är jämställd har vi sett att det finns ett behov av att stärka jämställdhetsarbetet i undervisningen.

– Min förhoppning är att forskningssammanställningen kan bidra till att stärka jämställdhetsarbetet genom ökad kunskap om olika sätt att utforma undervisning, säger Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör Eva Wallberg.

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen finns att läsa och ladda ner i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund