2023-10-31 14:56Pressmeddelande

Åtta forskningsprojekt beviljas bidrag

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Vid årets utlysning inkom 74 ansökningar från 20 lärosäten och institut.

Forskningsprojekten kommer att genomföras inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, och ska bland annat studera undervisning i matematik, SO-ämnen, naturvetenskap, andraspråk och yrkesundervisning.

Projekt som har beviljats forskningsbidrag

FIP: Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass Projektledare: Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet

Simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning. Digitaliseringens möjligheter för elevers lärande och utveckling av yrkeskunskaper (YRKSIM) Projektledare: Susanne Gustavsson, Göteborgs universitet

Multimodalt meningsskapande och bedömning i flerspråkiga naturvetenskapliga klassrum Projektledare: Fredrik Jeppsson, Linköpings universitet

Hållbara modeller − en komparativ studie av visuella representationer av hållbar utveckling i samhällskunskaps- och naturkunskapsundervisning Projektledare: Ann-Sofie Jägerskog, Stockholms universitet

Existensaspekter i ämnesundervisningen − religionskunskap och psykologi Projektledare: Maria Olson, Stockholms universitet

Dramabaserad andraspråksundervisning ur ett interaktionellt och multimodalt perspektiv Projektledare: Maria Rydell, Stockholms universitet

Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet Projektledare: Martin Stolare, Karlstads universitet

Undervisningsdesign för långsiktigt hållbart matematiklärande i åk 1–3 Projektledare: Anna Ida Säfström, Umeå universitet

Beslutet om beviljade ansökningar har publicerats på Skolforskningsinstitutets webbplats. Samtliga sökande får meddelande om beslut och yttrande via kontot i ansökningssystemet Prisma om ett par veckor.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund