2020-11-22 16:28Pressmeddelande

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Omslag En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

Bygg tillitsfulla relationer, arbeta med struktur och stöd, och skapa ett utvecklande klimat. Så kan idrottslärare utforma en tillgänglig undervisning för alla elever i ämnet idrott och hälsa, visar en ny forskningssammanställning som Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar idag.

 Vissa elever upplever att de inte kan delta, vissa elever möter svårigheter i det sociala samspelet, och i många skolor är frånvaron hög på lektionerna i ämnet idrott och hälsa.

– Det här är institutets första systematiska översikt inom det viktiga ämnet idrott och hälsa, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff. Översikten har genomförts som ett samverkansprojekt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket har varit till stort gagn för översiktens kvalitet i och med dess fokus på en tillgänglig lärmiljö för alla elever, fortsätter Camilo von Greiff.

Resultaten från forskningssammanställningen kan bidra till att alla elever ska kunna och vilja delta i ämnet idrott och hälsa. Genom att göra lektionerna och instruktionerna mer förutsägbara kan det bidra till att undervisningen i ämnet idrott och hälsa blir mer tillgänglig för alla elever. Den här översikten ger lärare inblick i hur viktigt det är med tillitsfulla relationer, struktur och stöd och ett utvecklande klimat när man planerar och utformar en undervisning för alla elever, oavsett funktionsförmåga.

– Alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, behöver en undervisning i ämnet idrott och hälsa där man får känna att man kan delta och utvecklas. Lärares planering och arbetssätt kan göra stor skillnad för elevers förutsättningar att vara delaktiga. Den här översikten är en källa till inspiration som kan bidra till att utveckla undervisningen i ämnet, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel finns att beställa som trycksak och hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.