2022-11-01 14:12Pressmeddelande

Forskningsbidrag till åtta projekt

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta projekt bidrag för praktiknära skolforskning. Projekten får dela på sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

Projekten kommer att genomföras inom förskolan, grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan och kommer bland annat att studera moderna språk, matematik, läsförmåga, teckenspråk och yrkesundervisning.

Vid årets utlysning inkom totalt 73 ansökningar från 22 lärosäten och forskningsinstitut.

Projekt som har beviljats forskningsbidrag

Naturkunskap för kritisk granskning av hur vetenskaplig kunskapsproduktion gestaltas i media: utveckling av didaktiska modeller Projektledare: Maria Andrée, Stockholms universitet

Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt för att öka förutsättningar för elevers lärande i yrkesämnen Projektledare: Stig-Börje Asplund, Karlstads universitet

Läskraft: Framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder för att främja elevers läsengagemang och läskompetens Projektledare: Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet

Motivation i moderna språk (MoMS): Utveckling av forskningsbaserade undervisningspraktiker genom samskapade interventioner i tre språk Projektledare: Jonas Granfeldt, Lunds universitet

Kreativa matematiska resonemang förstärkta av testbaserat lärande – att stärka lärande och minne Projektledare: Jan Olsson, Mälardalens universitet

Uppgiftsdesign och lärarstöd som främjar elevers matematiska resonemang Projektledare: Björn Palmberg, Umeå universitet

Studie av uppskalning och modellering av tidig numerisk innovation – SUMI Projektledare: Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

Främjande av döva skolelevers läsning i teckenspråkig undervisning Projektledare: Krister Schönström, Stockholms universitet

Beslutet om forskningsfinansiering har publicerats på Skolforskningsinstitutets webbplats. Samtliga sökande får besked via kontot i ansökningssystemet Prisma inom ett par veckor.

Läs om vår forskningsprofilOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund