2021-09-23 12:15Pressmeddelande

Främja studiero i klassrummet − lärares ledarskap

Omslag metaöversikt om studiero i klassrummet

Ny systematisk forskningssammanställning om studiero i klassrummet presenteras idag

Främja studiero i klassrummet − lärares ledarskap

Resultaten från vår sammanställning visar att arbetet med att främja studiero är en komplex uppgift som kräver ett aktivt ledarskap av läraren.

Bristande studiero i svenska skolor har under de senaste åren uppmärksammats i undersökningar, i media och av andra skolmyndigheter. Vi har också i våra möten med lärare och andra verksamma i skolan mött en efterfrågan på mer kunskap om hur man skapar en god lärandemiljö och studiero.

− Mot den bakgrunden känns det angeläget att presentera forskning som kan ge lärare en ökad kunskap om arbetssätt och sätt att utöva ledarskap i klassrummet, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

Att skapa studiero i klassrummet är en ständigt pågående process. Arbetet är en integrerad del av att vara lärare och där kan en ökad kunskap om vad som kan främja studiero vara ett stöd.

− Det är min förhoppning att forskningsresultaten, tillsammans med reflektioner av behoven i det egna klassrummet, kan ge lärare inspiration till att utveckla ledarskapet i klassrummet, säger Camilo von Greiff.

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund