2018-12-19 09:43Pressmeddelande

I dag publiceras en ny systematisk översikt

Skolforskningsinstitutet arbetar kontinuerligt med att ringa in undervisningsnära ämnesområden där behovet av vetenskapligt grundad kunskap bedöms vara stort. Ett viktigt område som har identifierats under det arbetet gäller nyanlända elevers och andra flerspråkiga elevers lärande.

- Nyanlända och andra flerspråkiga elever möts ofta av komplexa utmaningar under skolårens högre stadier, säger Farzaneh Moinian, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

I översikten har vi sammanställt forskning om flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Studierna som ingår omfattar elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

- Det är min förhoppning att denna systematiska översikt kan bidra med konkret vetenskapligt stöd till lärare som undervisar i ett flerspråkigt klassrum, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - med fokus naturvetenskap finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Det finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten att hämta där.


Läs mer
Skolforskningsinstitutet: www.skolfi.se

Publicerade systematiska översikter: www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter

Ytterligare information

Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se, tel: 08-523 29 802.


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund