2020-09-17 08:33Pressmeddelande

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Omslag och titelruta Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

I dag publicerar Skolforskningsinstitutet en systematisk översikt om laborationer i naturvetenskapsundervisningen.

Översiktens resultat beskriver både möjligheter och utmaningar med elevers laborationer och laborationsundervisningen. Resultaten delas upp i tre övergripande målområden: att lära sig naturvetenskap, att lära sig utföra naturvetenskap och att lära sig om naturvetenskap.

– Laborationer är ett centralt och viktigt inslag i naturvetenskapsundervisningen. Att göra laborationer är ett sätt för eleverna att både fördjupa sina kunskaper i ämnena och lära sig att undersöka, säger Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Det finns en efterfrågan hos lärare efter mer kunskap om hur man kan använda laborationer i olika syften och hur laborationsundervisningen kan utvecklas.

– Genom att lärarna ökar sin kunskap inom området, kan eleverna i förlängningen lära sig mer. En utvecklad laborationsundervisning kan stärka elevernas kunskapsresultat i de naturvetenskapliga ämnena och fördjupa deras förståelse av naturvetenskapliga arbetsmetoder, säger Johan Wallin.

Laborationer används också i syfte att väcka fascination för naturen och elevers nyfikenhet på att undersöka sin omvärld.

– Den här systematiska översikten är institutets första om laborationer och det känns tillfredsställande att vi därmed har kunnat belysa forskning inom detta viktiga område, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns artiklar, filmer, diskussionsfrågor och annat material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar i undervisningen.

 Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund