2019-04-11 08:18Pressmeddelande

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier – ny systematisk översikt

Lässtrategier är en form av redskap som elever kan använda sig av när de stöter på problem i sin läsförståelse. Lärare kan behöva mer kunskap om vilka redskap det mer specifikt handlar om, hur dessa kan kombineras eller vilka lässtrategier som är användbara i olika situationer.

Genom denna översikt vill vi därför bidra till fördjupad kunskap om vad arbete med lässtrategier innebär liksom hur och för vem lässtrategierna bidrar till förbättrad läsförståelse.

– Viktiga resultat i den här översikten är att svaga läsare gynnas särskilt av strategiundervisning samt att pojkar använder lässtrategier i mindre utsträckning än flickor, säger Linda Ekström, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

– Utifrån de stora resultatskillnader som finns inom svensk skola i dag, är det viktigt att skolans verksamma får information om hur de kan hjälpa läsare som kommit efter i sin läsutveckling, fortsätter hon.

Lässtrategiundervisning och lässtrategianvändning är en del av det centrala innehållet i svenskämnets kursplaner.

– Med tanke på de tydliga skrivningarna om att lärare ska undervisa om lässtrategier är ämnet för denna översikt ytterst motiverat, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

– Översikten är viktig eftersom den visar att lässtrategier är mer mångfacetterade än vad skolans styrdokument kanske ger uttryck för. Inom begreppet lässtrategier ryms många olika konkreta redskap, med olika funktioner och med varierande effektivitet för olika grupper, säger Linda Ekström.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Det finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten att hämta där.

Läs mer

Skolforskningsinstitutet

Publicerade systematiska översikter


Ytterligare information

Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se, tel: 08-523 29 802.


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund