2022-11-02 11:48Pressmeddelande

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Figur om hur lärare kan beakta elevers behov o förutsättningar

Ny systematisk forskningssammanställning publiceras idag

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

I översikten har vi sammanställt forskning om hur lärares arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsättningar för elevers lärande.

Synen på läxor varierar mellan elever, lärare och vårdnadshavare men även mellan länder. Åsikterna om huruvida läxor ska användas eller inte, och i vilken utsträckning, går isär, men såväl forskare som lärare verkar vara överens om behovet av mer kunskap.

– Vi har uppmärksammat att det finns en efterfrågan på kunskap om hur läxor kan  utformas, vilken uppföljning och återkoppling som kan vara värdefull och hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan. Därför är den här forskningssammanställningen med inriktning på användningen av läxor ur ett likvärdighetsperspektiv särskilt angelägen, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Elever i studieovana hem kan drabbas extra hårt om de förväntas arbeta med uppgifter utan stöd av läraren och det är inte alla elever som har vårdnadshavare eller syskon som kan hjälpa till med läxor utanför skolan. Forskningssammanställningen visar att val av läxa, syftet med läxan, anpassningar, samarbete med vårdnadshavare och en god uppfattning om elevers olika resurser i hemmet är några av de aspekter som kan påverka likvärdigheten.

Översiktens resultat kan användas som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för arbetet med att utveckla, genomföra och följa upp läxor. I översikten beskrivs konkreta arbetssätt och metoder för lärare så att läxor kan stärka elevers lärande, oavsett resurser i hemmen.

– Det har varit väldigt spännande att sammanställa forskningen inom det här området och jag tror att lärare kan ha stor användning av de resultat som presenteras i rapporten, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Pontus Wallin.

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

 

Illustration: Ása JóhansdóttirOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund