2019-11-22 09:10Pressmeddelande

Ny publikation: Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter för att kunna ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för de verksamma inom svensk förskola och skola. Vi sammanfattar och kommenterar översikterna utifrån ett svenskt perspektiv.

De två första kommenterade översikterna handlar om när elever arbetar med undersökningar:

Lärarens roll när elever arbetar undersökande
För att ett undersökande arbetssätt ska bli lyckosamt är lärarens agerande mycket viktigt. Den sammanfattade och kommenterade översikten bidrar med kunskap om hur lärare kan ge stöd när elever arbetar med undersökningar, främst inom de naturvetenskapliga skolämnena. Översikten presenterar en bred repertoar av undervisningsstrategier, kategoriserade utifrån olika aspekter av undersökande arbete. Lärare kan använda strategierna för att forma undervisningen och betona olika kunskapsmål. Översikten bidrar också med kunskap om när undersökande arbetssätt kan vara en lämplig undervisningsmetod.

Vi lyfter fram och kommenterar resultat och slutsatser i forskningsöversikten som vi bedömer är särskilt relevanta.

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar - naturvetenskap och teknik
Forskningsöversikten bidrar med kunskap om vilka effekter olika typer av vägledning från läraren har på elevernas utveckling och lärande när de arbetar med undersökningar i naturvetenskap och matematik. Översikten belyser vad lärares vägledning betyder för vad eleverna gör när de undersöker, vad de konkret lyckas åstadkomma och vilka kunskaper de utvecklar vad gäller både traditionellt ämnesinnehåll och förmågan att genomföra undersökningar.

Här kommenterar vi resultat och slutsatser från forskningsöversikten som vi bedömer är särskilt intressanta att lyfta fram.Vi tar även upp aspekter som kan vara viktiga att vara medveten om för att tolka översikten.

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats: https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/skolforskningsinstitutet-sammanfattar-och-kommenterar/

För ytterligare information, kontakta Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se eller tel: 08-523 29 802.


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund