2019-02-11 09:23Pressmeddelande

Ny systematisk översikt - om förskollärarnas betydelse för barnens lek

Den nya översikten tar upp ett angeläget ämne, lekens betydelse för att utveckla barns sociala förmågor och har fokus på hur förskollärare kan genomföra arbetet.

 Jag hoppas att översikten kan utgöra ett viktigt underlag för förskollärares kollegiala utveckling av undervisningen i förskolan, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Leken har en central plats i förskolans verksamhet och lekens betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram i den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft i juli i år. Lekens möjligheter att främja barns sociala förmågor framgår också i barnkonventionen.

Syftet med översikten är att ge förskollärare värdefulla insikter kring den egna undervisningen och uppslag till hur den kan utvecklas.

 Forskningen sätter ord på det som sker och ger kunskap i form av begrepp och teman, säger Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

 Översikten ger en ökad förståelse av hur förskolläraren kan leda lek och bedriva undervisning i förskolan, fortsätter hon.

Läs mer

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats:
https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/att-genom-lek-stodja-och-stimulera-barns-sociala-formagor/

Publicerade systematiska översikter:
www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter

Ytterligare information
Eva Grönlund, kommunikationschef vid Skolforskningsinstitutet, e-post: eva.gronlund@skolfi.se, tel: 08-523 29 802.


Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.