2022-08-25 09:09Pressmeddelande

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)

En humla på en blomma

Idag lanseras en ny systematisk forskningssammanställning – en kartläggning av undervisningsmöjligheter

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)

SNI kan beskrivas som komplexa ämnesövergripande frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen och som har en tydlig naturvetenskaplig grund. Frågorna kännetecknas även av att tänkbara lösningar kräver avvägningar med hänsyn till olika intressen och perspektiv.

– Vår kartläggning ger en samlad bild av vilka SNI som har belysts, vilka metoder och arbetssätt som har använts samt vilka mål och syften som har varit aktuella. Det är en idébank med förslag på ämnesinnehåll och arbetssätt som kan användas i undervisningen. Så med kartläggningen som grund får lärare kunskap om och inspiration för att utveckla undervisningen i SNI, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Johan Wallin.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll är ett undervisningsområde som kan upplevas svårt att navigera i. Eleverna ska kunna ta ställning i frågor som rör hälsa, miljö, energiförsörjning och teknikutveckling, och ställs inför etiska utmaningar. Ytterst handlar det även om rusta eleverna för demokratiskt deltagande inom dessa områden.

– Utifrån vår behovsinventering har vi gjort bedömningen att lärare efterfrågar mer kunskap om undervisning i SNI och mot den bakgrunden känns det angeläget att lansera en systematisk forskningssammanställning med den inriktningen, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll – en kartläggning av undervisningsmöjligheter finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

 

Foto: Scandinav Bildbyrå, Martin AlmqvistOm Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund