2021-03-26 14:16Pressmeddelande

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Omslagets framsida

Ny systematisk översikt i dag – undervisning i förskolan

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap

Den nya systematiska översikten presenterar forskning om hur förskollärare och övrig personal i arbetslaget kan ta tillvara och utveckla barns naturvetenskapliga intresse och kunskaper.

– Det är kul att kunna presentera forskning som är så inspirerande och angelägen. Den har undersökt samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn i en rad situationer som de verksamma i förskolan kan känna igen sig i, säger Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Forskningen inspirerar till naturvetenskapligt utforskande i förskolan och visar att det inte behöver vara så krångligt. Analyser av det som sägs och görs i olika situationer på förskolan ger kunskap som kan vidga de verksammas förståelse av vad det innebär att skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande i undervisningen.

- Genom att tidigt ta vara på och utveckla barns naturvetenskapliga nyfikenhet och erfarenheter finns förhoppningen att förskolans undervisning också skulle kunna motverka det sviktande intresse för naturvetenskap som vi i dag ser högre upp i åldrarna, fortsätter Karolina Fredriksson.

Översikten kan bidra till att forskningsresultat i större utsträckning blir en del av förskolans praktik och den knyter därmed an till skollagens skrivningar om att utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund.

– Förskolans kunskapsuppdrag har under det senaste decenniet förstärkts och naturvetenskap är ett av de kunskapsområden som har lyfts fram. Därför hoppas jag att den här översikten kan stödja förskollärare i att utveckla naturvetenskaplig undervisning i förskolan, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Läs mer

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.Om Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Eva Grönlund